دوشنبه 2 مهر 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران
  • ارائه‌ی تحلیل‌های اقتصادی-اجتماعی نتایج سرشماری
  • توسعه و ترویج چگونگی به‌کارگیری نتایج سرشماری در سطوح مختلف سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت
  • ارائه‌ی روش‌های نوین سرشماری و گرداوری داده
  • ارائه‌ی روش‌های نوین پیوند داده‌های سرشماری با سایر داده‌های حاصل از طرح‌های نمونه‌گیری و آمارهای ثبتی