دوشنبه 2 مهر 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران

نقش و جایگاه آمار و وجود آمار‌های صحیح و قابل اعتماد در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست و بدون شک یکی از نیازهای اساسی برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران وجود یک تصویر واقعی و پویا از ابعاد مختلف جامعه است. این مسأله با گسترده شدن جوامع بشری و رشد و بلوغ آن و هم‌چنین پیچیده‌تر شدن نیازها و خواسته‌های انسان‌ها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... رنگ و بوی دیگری به‌خود گرفته و همواره مورد مطالبه و خواست انسان‌ها بوده استامروزه که لزوم حرکت در جهت توسعه‌ی پایدار به‌عنوان یک اصل انکارناپذیر در میان تمامی کشورهای جهان پذیرفته شده است و بر این اساس الگوهای مناسب برنامه‌ریزی تهیه و تدوین گردیده، نقش و اهمیت آمارهای صحیح و روزامد بیش از پیش آشکار شده است و موفقیت برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی - اجتماعی در همه‌ی جوامع، بستگی به کیفیت آمار و اطلاعات موجود در آن جوامع دارد.

انواع سرشماری‌ها به‌خصوص سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از مهم‌ترین روش‌های تهیه‌ی آمار است که از دیرباز مورد توجه دولت‌مردان و تصمیم‌گیران بوده است. با توجه به این که ایران یک کشور در حال توسعه یا در حال گذار است، انجام سرشماری
و تحلیل نتایج بر اساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی در کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. در همین راستا همایش یافته‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ به‌منظور ارائه‌ی آخرین روش‌های علمی سرشماری و ارائه‌ی تحلیل نتایج آن در آذر ۱۳۹۲برگزار خواهد شد.